uccisa la speranza - cosa ho fatto

Antonio Randazzo da Siracusa con amore
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti

uccisa la speranza

scrittore
audio hanno ammazzato la speranza

A na 'mmazzatu a SPIRANZA!


Malirittu cu i 'nnaca e cu ci tirò i peri Nu ' ci criru.

Menu mali ca tanticchia ri murudda ti quagghiò.
Sentì, senti, è 'nuitili ca ti lamenti, iai vogghìa ri scrivillu e dillu comu voi, iai ragiuni, si e siti a menza a mmedda. Ti rugnu cunferma iù ca sugnu a soru cchiù rranni ri chidda ca canuscisti tempu fa e già tu rissi nta tutti i maneri ma tu ti nnifuttìsti. Si sugnu iù, SPIRANZA, chidda ca campa ancora e nu' pò moriri fina ca esisti n 'omunu supira ssà terra. Nuddu arrinesci a farimi moriri, a facci ri iddi.
Sunu tanti i cosi ca si riciunu ri mia, forsi iè u mumentu ca ti spiegu megghiu cu sugnu.
Anzamai ti par i ca aviri spiranza significa stariti che manu conzetti assittatu aspittannu senza fari nenti?
Va ta smoviri!
Sulu raccussì, pajannu u pizzu cu sururi, tempu e travagghiu, pò sapiri chi significa spiranza.
Ta rioddi dda sturiella ca ti cuntaru? Si chissà!
Pi ssì e ppi nò ta ricuntu: 'N gnornu Gesù Cristu passiava cu l'apostuli. Sintennu vuci s'awicinaru e vistunu ca uno a vò carutu rintra 'n fossu e stava assittatu ricennu, " mmà facemu a vuluntà ri Diu "
Sintennu raccussì, Pettru si pattiu pi scinniri nto fossu paiutallu, u Cristu u fìmmò e all' apostuli cci rissi ri cuntinuari, tantu chiddu stava facennu a vuluntà ri Diu.
Caminannu caminannu 'ntisunu a coccarunu jttari vuci e s' avvicinaru pi sentiri megghiu. Agghiri dda, vistunu unu ca smaniava circannu r'arrampicarisi nta pareti ro fossu unni a vò carutu, senza riniscirici, e, 'ncazzatu niuru, ca raggia, bistimmiava comu 'n turcu.
Sintennu accussì u Sabbaturi rissi a Pettru: "pi fuvari figghiu miu a cchistu aiutamulu, u viri comu 'u sta facennu divintari a ma Pattri, prestu prima ca u scinni 'nterra ". A capitu chi cosa voli riri? Aiutiti ca Diu t'aiuta.
Significa ca a spiranza è tutta 'na cosa co fari. Mintemu nta pulitica to ie ri tanti ca vi lamintati ri comu vanu i cosi, siti bravi nto riri ma poi lassati fari all'autri chiddu ca putissuru fari vuavutri.
Nun mussiari, u sacciu ca a tia r i pulitica nu' si nna parrari, si gnwanti o fai u nofiu? Statti zzittu e lassimi cuntinuari.
'ncuntrassi SPIRANZA, ppitipì— ri prisintarisi apalazzu, ppitipì-— ppitipì—-ppitipì. Mizzica a
mia cercunu, fmalmenti coccarunu s'arruspigghiatu e mi cerca. Ppitipì—ppitipì— ppitipì. Cu
e gghè ca avissa truvari SPIRANZA e savissa teniri, è cunnannatu a vita a suspìrari
spirannu, sulu senza iautru aiutu ri nuddu.Ppitipì, ppitipì ppitipì. Idda sa fa cu GIUSTIZIA e
tuttu rui sunu BANDITI ri stu paisi ca voli stari accussi com 'è! Chistu a dicisu u cunsigghiu
supremu! Ma chi ssù pazzi chìsti, iù, SPIRANZA, nu ' pozzu moriri!


video hanno ammazzato la speranza
Torna ai contenuti