cantastorie siracusano - Antonio Randazzo poeta

Antonio Randazzo da Siracusa con amore
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti

cantastorie siracusano

cantastorie siracusano

5
CANTASTORII SARAUSANU
Cuntu ramuri e di picchì
Chista iè a storia vera ri ‘n ppicciottu babbazzu
ca lassò u so paisi pi fami e dibulizza
Scattiò ri Ortigia all' Alpi girannu peri peri
currennu apressu a cui senza sapiri picchì
Fu giustu? A vuiautri sta custioni
Intantu u picciutteddu crireva ‘nta giustizia
pinsannu ri truvalla ‘nto munnu raricata
Crireva crireva crireva
U munnu vuleva sabbari u poviru ntuniuzzu
senza mai fimmarisi a taliari megghiu
Baddasciu iera allura cu l’amici soi
strata a ppo na fari p’ amuri ri campari
Passò voschi ie muntagni ‘n cecca ri picchì
ma iennu iennu nenti potti truvari
Sunnava sunnava sunnava
‘Nto cori aveva aruci u ciauru ra so terra
trimuri mai lassatu ro pinseru riputtatu
Mastriceddu bonu co lignu riscurreva
nenti potti fari ri chiddu ca sapeva
‘Nta tutta a nazioni genti canusciu
ciccannu soluzioni a tanti custioni
Straviatu ‘nto pinseri comu tutti pari
strata nu’ truvava pi putiri siri
Cunfunnutu a menzu a tanti sulignu a menzu a fudda
sa vo fissatu ‘n testa cangiari u munnu pessu
‘Ntrunatu pi com’era iddu ieva a fari
apressu e gnuri iennu senza sapiri picchì
Spirava spirava spirava
‘Nto cori aveva aruci u ciauru ra so terra
trimuri mai lassatu ro pinseru riputtatu
Cu l’occhi ‘nttuppati nenti sapeva picchì nu’ taliava unni puteva iri
Che crucchi unni cariu agneddu a mmenzu e lupi
spacchiusu e temerariu rischiò ri farisi mali
Finutu ri cric a croc a valli ro Passiriu
co rischiu ranniari ‘nto ciumi assatanatu
Ri pannu ieva vistutu sulignu figghiu ri mattri
cretinu fu crirutu ie fossi anticchia ccè
Vaddatu cu simpatia ro Pattri i tutti quanti
novu Robinudd re causi pidduti
Tanta strata fici ca lanterna Dioginea
ma caminannu caminannu nu’ si ritruvò
Disidiratu e ciccatu chiddu ca vuleva
rintra iddu aveva ma nu' nu sapeva
Anchi ri luntanu u ciaru sinteva
picchì stampata aveva a terra rintra o cuori
Chiangeva l’anima so ma nu’ ssarrinneva
e puru a vucca stritta vuci iddu ittava
Cu spuntata spata e bilicu sfasciatu
liggiu libbra ‘nteri e giunnali a mai finiri
Passò iunnati ‘nteri cu cu ciccava pani
cu tanti sciopiranti e poviri scunsulati
‘NtoTicinu tistimoni ra machina abbuccata
‘nto ‘mmaraggiatu ciumi ri ‘n capu sgarrusatu
Cogghiri figghi i mattri ammazzati a Bascapè
cu tanti cumpagneddi ‘nta prima sciuta fora
A prima tumpulata l’appi ri‘na strammata
muggheri accuppiata ro iurici ‘ntrunatu
Fu tanta a raggia avuta ca vuleva cangiari
ma nenti potti fari pi chiddu ca nu’ ccera
Picciotto tra picciotti armatu e ccupaggiatu
i l’una e l’autra patti ri tutti schifiatu
Idei sissantottini manifestaru tanti
contru i soi bisogni iappi a navigari
Chi libirtà vulevunu pistannu chidda ri iddu?
Chi cuppa puteva aviri ri quantu succireva?
Se i liggi ierunu chissi ri Mao differenti
Distrattu num vireva i motti ie tanta fami
cu l’occhi ie u cuori chiusi ieva ieva ieva
‘Nta l’Arnu alluvionatu girò ammaraggiatu
rischiannu veru a morti ro succi ‘nttrappulatu
Sbattennu a ritta ie a manca l’anticu culunnatu
truvò a bona via ri Chiddu accumpagnatu
Nisciù ri ‘ssu scaluni ri turlintana armatu
pamministrari liggi prontu fu mannatu
‘Na fimmina sincera cumpagna iappi allura
cu idda caminò avanzannu ‘nta carrera
Frinatu ‘nta l’idei senza tanta cummvinzioni
girava notti e ionnu pi strati ie valli pessi
Pa longa malatia i peni foru tanti
vosi cu iè ca vosi ripigghiò a chianata
Chiangeva u cori ‘m pena ma nu’ s’arrinneva
iera ‘nsuccumatu ma gridava gridava gridava
spirava spirava spirava.
Pi chiddu ca faceva puttrisinu fu chiamatu
girannu unni ie gghe anchi a patti o scuru
Chiamatu ri cu fu ca u vuleva beni
lassari iappi rittu ri nu’ circari sbbenti
Fieru e scunsulatu ma tistaddu quantu chì
tirò u filagnu susennisi ogni vota
Ruluri ‘nta cuscenza re tanti scuppuluni
‘mpammu re so occhi nu’ visti cosa ccera
Cu lingua e parlantina attravirsò u mari
girannu a manu a manu ni visti cosi totti
‘mpicchiati pi giustizia ‘nteressata assai
marredda ‘mpurigghiata di paroli persi
Abusi ci nnì foru ie sempri s’appillò
facennu custioni cu tanti pirituni
Poi arrivò u ionnu ma nun fu sceltu ri iddu
ca finalmenti visti c’aveva rintra u cori
Sbattennu unni sbattiu o forsi fu dicisu
lassò zzoccu faceva pi fari fari fari
iappi iappi iappi
U trimuri mai lassatu tuttu paru u ripigghiò
u ciauru ro cori ra so terra rispirò
e fu realizzatu chiddu ca vosi iessiri
pinsannu ‘n pusitivu pi viviri filici
Pruvuli e cartucci china a so visazza
cu Diu pi cumpagnu pi l’ultimi sparati
Chista iè a vera storia ro poviru ntuniuzzu
cavaleri senza siri “terruni” Sicilianu
ri tutti fu chiamatu


5-Cantastorie siracusano
Canto d’amore e di perchè
Questa è la vera storia di un
ragazzo ingenuo che lasciò la sua
città per fame e debolezza
catapultato da Ortigia alle Alpi
girando per ogni dove
correndo dietro a cosa senza
sapere il perchè
Fu giusto? a voi la questione
Intanto il ragazzo credeva nella
Giustizia pensando di trovarla
nel mondo radicata
Credeva credeva credeva
Il mondo voleva salvare il povero
Antonio senza mai fermarsi a
vedere meglio
Bambinone era allora con gli
amici suoi strada dovettero fare
per poter vivere
Attraversò boschi e monti in cerca
di risposte ma nel suo andare
nulla trovò
Sognava sognava sognava
Nel cuore aveva il dolce odore
della sua terra tremore mai
lasciato dal pensiero riportato
era maestro bravo e conosceva il
legno ma non potè esercitare ciò
che aveva imparato
Per tutta la Nazione conobbe
persone cercando soluzione a
tante questioni
Distratto nei pensieri come tuttiquanti strada non trovava per
poter essere
Confuso in mezzo a tanti solo in
mezzo alla folla si era ! ssato nella
testa di cambiare il mondo perso
stordito come era lui andava a fare
seguendo il conducente senza
sapere il perchè
Sperava sperava sperava
nel cuore aveva il dolce odore
della sua terra tremore mai
lasciato dal pensiero riportato
con gli occhi tappati niente sapeva
perchè non guardava dove andare
Si trovò con i tedeschi agnello
in mezzo ai lupi spocchioso e
temerario rischiò di farsi male
! nito nella corrente del Passirio
rischià d’annegare nel ! ume
tumultuoso
Di panno era vestito solo povero
ragazzo cretino fu creduto e forse
un po c’è
Guardato con simpatia dal Padre
di tutti novello Robin Hood delle
cause perdute
Tanta strada fece ricercando
l’uomo ma nel camminare non si
ritrovò
Desiderato e cercato quello che
voleva dentro il cuore aveva ma
non lo sapeva
Anche se lontano il profumo
sentiva perchè stampata aveva la
terra dentro il cuorePiangeva l’anima sua ma non si
arrendeva e anche a denti stretti
gridava
Con spuntata spada e bilancia
sfasciata lesse libri interi e
giornali a mai ! nire
Passò giornate intere con chi
cercava pane tra tanti scioperanti
e poveri sconsolati
Fu testimone della macchina
del questore rovesciata nel
tumultuoso ! ume Ticino,
raccogliere resti dei poveri ! gli
ammazzati a Bascapè in uno dei
primi servizi insieme ai colleghi
Il primo “schia% o” lo ebbe da una
cretina moglie
del Giudice scemo
ma non trovando
altro lavoro
dovette rinunciare
Giovane tra giovani armato ed
equipaggiato dalle sinistre e dalle
destre erano maltrattati
Idee sessantottine manifestavano
allora e contro i suoi
convincimenti dovette intervenire
Quale libertà volevano
calpestando la sua?
Quale colpa poteva avere per
quanto succedeva
se le nostre leggi erano diverse da
quelle di Mao?
Distratto non vedeva i mortie la tanta fame con gli occhi e il
cuore chiusi andava andava
Nell’Arno alluvionato trascinato
dalla corrente rischiò veramente
la morte del topo in trappola
Sballottato a dritta e a manca per
l’antico colonnato
trovò la retta via da Dio
accompagnato
Uscì dalla scuola armato di
durlindana per servire la legge
pronto fu mandato
Una sincera donna per compagna
ebbe allora con lei visse
avanzando di grado
Frenato nelle idee senza troppa
convinzione girava notte e giorno
per strade e valli sperdute
Per la lunga malattia della moglie
le pene furono tante Volle Colui
che Volle riprese la salita
Piangeva il cuore in pena ma non
si arrendeva era angustiato ma
gridava gridava gridava sperava
sperava sperava
per il servizio che svolgeva lo
chiamarono Petrosino girando in
ogni dove anche in luoghi bui
Chiamato da chi gli voleva bene
gli fu detto di lasciare senza
cercare oltre
Fiero e sconsolato ma testardo
oltre misura tirò per la sua strada
alzandosi ogni voltaGli doleva la coscienza per i tanti
schia# ad un palmo dai suoi
occhi non vide cosa succedeva
Con lingua sciolta attraversò il
mare girando per il territorio vide
i tanti torti spacciati per
Giustizia gomitolo imbrogliato di
parole al vento
Abusi ne subì e sempre si appellò
facendo questioni con i tanti peti
Poi arrivò il giorno ma non lo
scelse lui quando $ nalmente vide
cosa aveva dentro il cuore
Forse battè la testa o forse fu
deciso lasciò il servizio per fare
fare fare ebbe ebbe ebbe
il tremore mai abbandonato lo
riprese interamente il profumo
nel cuore della sua terra respirò
e fu realizzato quello che voleva
essere pensando in positivo per
vivere felice
Polvere e cartucce piene la sua
bisaccia con Dio per compagno
per le ultime battaglie
Questa è la vera storia del povero
Antoniuccio cavaliere senza
esserlo terrone siciliano
da tutti fu chiamato
Torna ai contenuti