la vera storia di Aretusa - Antonio Randazzo poeta

Antonio Randazzo da Siracusa con amore
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti

la vera storia di Aretusa

attiva audio la vera storia di Tusa, ra funtana e papiri e di Cianu figghiu di nuddu

A VERA STORIA RI TUSA IE RA FUNTANA E PAPIRI
I vecchi SICULI cuntavunu, ie tutti i cunti 'ncuminciavunu che paroli:C'era 'na vota. E tempi re primi tempi, nta 'na capanna, a SUR - ACCO, scogghiu cauru, nta 'na vanedda, vicinu a ranna PUDDA, ci stava, ranna IANA filatrici, PARA-NINFA pi dilettu, gran fimmina ri lettu. Tutta capanna ie pagghiaru, no pi soddi, ma pi sbrugghi, jera assangata cu tutti i furesteri ri passaggiu.
Duranti unu re passaggi cu'e furasteri, ranna IANA sciù 'ncinta, ie quannu fu u tempu, parturiu 'na figghia ca chiamò TUSA. Idda jera n'amuri ri picciridda, ie IANA nu' ci faceva mancari nenti, puru se jera figghia ra risgrazia. P'addummiscilla, ci cantava sta ninna nanna: figghia bedda, nta sta capanna, a ma stari quaranta ionna, se la liggi ni nnì manna, ni nnì iemu a n'autra banna.
Aoh,mboh ie mboh, rommi figghia, ie fai a vò vò.
U papà a jutu a caccia a sparari lu ciccì, lu ciccì sinn'abbulò, rommi figghia ro pattri to, figghia bedda, figghia ri latti, povira mattri ca ci cummatti.
Aoh, mboh ie mboh, rommi figghia ro papà to.
Figghia bedda, a naca jè tunna, se 'n t'addummisci t'ammazzu a pugna.
Aoh, mboh ie mboh, rommi figghia ro papà to.
A cosa cuntinuava, finu a quannu TUSA s'addummisceva.
Passaru l'anni, ie TUSA, crisciu bedda ie assistimata nte manu ri IANA ie PUDDA, a vicina ca rava 'na manu a IANA, nte mumenti ca chista aveva i so chiffari.
Tutti nto villaggiu ie nte d'intorni, sapevunu re 'ntrighi ri IANA, ma tannu, comu ora, si faceva tuttu ammucciuni, picchì si tineva all'anuri ie nuddu ni parrava, prima ri GIUSEPPE VERDI, i SICULI, caperu ca a calunnia jè 'n venticello, anchi picchi c'era u periculu ca i frusti ri tutti, si scummighiassunu; tannu, già i fimmini, compresi i maritati, avevunu u iazzu, comu ora.
Passaru l'anni ie TUSA si fici 'na bedda puddascia, ca chiù crisceva chiù si faceva bedda.
Spissu quariava ie i scaurareddi, ci facevunu veniri i sbrugghi, bon sangu nun menti.
Ogni jonnu sa vo pigghiatu abitudini, ri rifriscarisi nta surgenti da vicinu, stinnicchiannisi nura nte scogghi.
U stissu suli si nni rireva a virilla, arricriannisi a carizzalla cu'e so raggi.
Puru i quagghi s'arricriavunu a viririsilla, a ssi tempi nta zona, abbulavunu a migghiara, pi chissu Sarausa tannu, fu chiamata isula re quagghi.
Ranna IANA fimmina ri munnu,tantu esperienti nta ssu campu, virennu i sbruggi ri sa figghia, chiamò PUDDA ie ci rissi: Ranna PUDDA, vi nnì mannu se s'abbrucia la racina, PUDDA ci rispunnava: IANA, nu' ti scantari, ca ta figghia nu' pumpia.
Passò n'autra pocu ri tempu ie a cosa nu' finiu docu, picchì i sbrugghi aumintaru. IANA chiamò a figghia ie ci rissi chiaru: Figghia mia, iù tu ricu po to beni, viri ca nta ssu statu ci passai puru iù ie mi finiu mali, stai attenta, nu' schizzari cu'e scaurareddi ie nu' ti fari 'mbrusari ri nuddu, accura, picchì appena ti lassi jri, ti trovi co pagghiuni abbruciatu.
IANA u sapeva, ca quannu spunta a luna, u pagghiuni abballa. Tusa tranquillizzò a sa mattri ie a storia cuntinuò comu prima.
Nto stissu periudu, a patti ri da patti ra funtana, e PANTANEDDI ri SIRACO, 'n postu nu' tantu ciarusu, ci stava 'n piscatureddu quasi ra stissa età ri TUSA.
Tutti sapevunu, ca jera fruttu ri n'autru passaggiu furasteri ri IANA, ie sapevunu ca quannu idda u parturiu, si sbarazzò ammucciuni r'addevu, l'assannulu nta na naca ri pagghia a mari. A currenti fotti ra sorgenti, tannu ra funtana sceva 'n ciumi ri iacqua, ie nun c'era u muragghiuni unni ora scinniti a MARINA, a va trascinatu a naca propriu nto ciumi re Pantaneddi.
Si sapeva ri cu jera figghiu, ma u chiamavunu CIANE, figghiu ri nessunu. iddu, a va statu crisciutu ri 'na famigghia ri piscaturi ca truvò a naca.
Puru u giovanottu aveva i sbrugghi, ie sintennu parrari re biddizzi ri TUSA, ogni jonnu si jeva a 'ppustari, pi viriri a puddascia nura.  
Nta ssi ionna, a civiltà ie u progressu, nu' a vo na arrivatu docu, nta to zona. U portu, nu' jera a fugnatura ca jè ora, ie tannu u mari jera passanti, tra a ucca ro pottu, CASTEDDU- PLEMMIRIU, ie u IADDU- TALIU. Nu' c'erunu i scarichi ro Plemmiriu, ra MADDALENA, ro TIRU O PIATTELLU, ri PUNTA CALDERINI, ie chiddi ri da patti ri l'ARSENALI, ca si virunu ie nu' si virunu. Tuttu u mari, 'n giru costa costa pi tuttu u SCOGGHIU, a SANTA CRUCI, a FACCI RISPIRATA, a TUBBA, a JANCIA ie tuttu RARRERI MARI, jera pulitu ie trasparenti.
Nu' ci a vo na statu, a SASSAMENTERIA ri BORDI, ie u STABILIMENTU RO NOZZULU ra S.P.E.R.O.. A rina ra PILAIA, quasi a pilu ri iacqua arrivava finu a SPIAGGETTA, unni sunu i SETTI SCOGGHI. I pisci jerunu a migghiara, ie vonguli nta rina, si pigghiavunu a chila, picchì ancora nun c'erunu i "catanisi". CIANU, cu du' sbalancuni ie quattru frazziati, nta sciusciuni, attravissava.
U gran figghiu ri Nuddu, si misi 'n testa ri farici a festa a TUSA.
Puru a signurinedda, ca sutt'occhiu taliava i mussiati ro picciottu, ci pigghiaru i quararati, ie apposta, s'accarizzava ie si cinneva tutta, facennu finta ri nenti.
U sai, c'a pagghia vicinu o focu s'abbrucia, ie tantu a quattara và all'acqua ca si rumpi o si ciacca?
'Nsumma tuttu rui pessunu a testa, senza sapiri ca jerunu frati ie soru, pi patti ri mattri. Tantu ficiunu ca s'accucchiaru, ie si ficiunu i ficu.
Quannu nu' ci puteva jessiri chiù rimediu, si n'addunò PUDDA, ca pinniannisi tutta, ri luntanu, 'ncuminciò a jttari vuci versu CIANE, ricennici:
Malasciuttatu, chi facisti, chi 'n quacchiu cumminasti, ora cu ci a potta sta nutizia a casa? Chissa jè ta soru, ie quannu ci arrivò vicinu ci spiegò a cosa.
Appena CIANU capiu u 'n ghippu, si nnì scappò ri cussa, ie jttannisi a mari, natò comu 'n pazzu, attravissannu u pottu ie u ciumi. Stancu ie spummunatu, si lassò moriri, propriu nta surgenti unni a vo statu sabbatu ri nnicu.
Ri tannu u ciumi, pi rioddu, veni chiamatu CIANE, comu si chiama ancora.
Nto frattempu, cu'e vuci ri PUDDA, s'arricugghiu tuttu u paisi, compresa IANA, ca capennu u fatto, arraggiata niura, ancagghiò a TUSA pe capiddi, sbattennila ri 'na patti all'autra. TUSA, suddisfatta, ca facci scaffiata ie russa comu 'na paparina, mentri ciccava i libirarisi i capiddi, scivulò ie cariu nta l'acqua, ca sceva comu 'n ciumi ra roccia, ie scumpariu a mari pi sempri.
Ri tannu a funtana e papiri a chiamunu, ERA-RI-TUSA, pi rioddu ro postu unni si stinnicchiava o suli a picciotta.
IANA pa pena, s'arridduciu sicca comu 'n pospuru, picchì nu' vosi chiù mangiari.
Fu prucissata ravanti o cunsigghiu ri l'anziani, comu si usava tannu, po delittu r'onori, ma fu assolta.
Fu accussì ca nasciu ssu reatu, ca finu all'autra jeri sicilianu jera nto codici penali vostru.
Ra PARA-NINFA nu' si nnì sappi chiù nenti, ma c'è cu rici ca si misi a fari a zoccula i ru' soddi, ie morsi sifilitica.
PUDDA, prima appara manu ie jetta iacqua, rapiu 'n casinu pi cuntu so, ie fu a prima jetta iacqua, a rapiri na casa chiusa a SARAUSA.
Mi pari troppu fantasiusu, chi mi vulissutu fari a capiri, ca chissa, jè a vera storia ra FUNTANA.
U sai ca cu cunta ci metti ro so, ie r'accussì fici puru iù, tantu, catti scritti nu' ci n'jè.

LA VERA STORIA D'ARETUSA

I vecchi SICULI, raccontavano e tutti i racconti incominciavano con le parole: c’era una volta.
Ai tempi dei primi tempi, in una capanna a SUR-ACCO, scoglio caldo, in una viuzza, vicino a donna Giuseppina "PUDDA", abitava donna Sebastiana "IANA" filatrice, ruffiana, PARA-NINFA, per diletto, gran femmina da letto.
Tutta capanna e pagliaio, non per soldi, ma per fregola, era disponibile con qualunque forestiero di passaggio.
Ascolta IRONIA, mi devi scusare, forse non ho capito bene, stai affermando che già a quei tempi a Siracusa, c'era una "puttana"? Mizzica! Precursori anche in questo furono i nostri avi, "ammapla!"
La MUSA, riprese dicendo: sei il solito linguacciuto e senza peli, questo
mestiere, è il più antico del mondo, frutto del maschilismo di sempre, pensa però, a quanto bene all'umanità hanno fatto certe femmine, con la loro cosa.
Il danno è, che oggi, dalle tue parti, si prostituiscono, maschi e femmine, per soldi e potere, adesso fammi continuare, senza cambiare discorso.
Durante uno dei passaggi con i forestieri, donna Sebast-IANA, restò incinta e quando fu il tempo, partorì una figlia, che chiamò Are-TUSA.
Era un amore di bambina e Sebast-IANA, non le faceva mancare niente,
anche se era "figlia della colpa". Per addormentarla, le cantava questa ninna nanna:
Figlia bella in questa capanna ci resteremo quaranta giorni, se la legge ci manda via, andremo da un'altra parte.
A voh, boh e boh, dormi figlia e fai la nanna.
Senti MUSA, la fermai io, mi devi scusare, ma questa è la ninna nanna che mia madre, cantava per me e per i miei fratelli, cosa mi stai imbrogliando, come può essere?
Non ti agitare, disse lei, é vero quello che dici, la ninna nanna, è l'unica
cosa, che fu tramandata dai SICULI, a tua madre e a voi, perché ripetuta oralmente, da madre in figlia, e adesso fammi andare avanti con le altre strofe. Il papà è andato a caccia, a sparare l'uccellino, l'uccellino se ne volò, dormi figlia del tuo papà, figlia bella, figlia di latte povera madre che deve
badarci.
Aoh, mboh e mboh, dormi figlia del papà tuo.
Figlia bella, la culla è rotonda, se non ti addormenti, ti prendo a botte. Aoh, mboh e mboh, dormi figlia del papà tuo.
Questo continuava, fino a quando TUSA non si addormentava.
Grazie IRONIA, gli dissi io, grazie, che hai cantato la ninna nanna che mi cantava mia madre, per un momento sono tornato ad essere neonato, e, dopo quel che hai detto, sono sicuro, che almeno per parte di madre, sono d'origine SICULA.
Hai ragione, disse lei: a quei tempi, gli eserciti, erano composti da soli uomini, e le donne, li trovavano nei posti dove andavano, perciò tu, o solo per parte di madre, o interamente, sei d'origine SICULA, e fosti fortunato di conservare quella mentalità.
IRONIA, ricominciò a raccontare: passarono gli anni, e TUSA, crebbe bella e dolce, nelle mani di lANA e PUDDA, la vicina che aiutava IANA, nei momenti che questa aveva i suoi da fare.
Tutti, nei villaggi dei dintorni conoscevano i traffici di lANA, ma allora, come adesso, si faceva tutto di nascosto, perché si teneva all'onore, e nessuno ne parlava. Prima di GIUSEPPE VERDI, i SICULI, capirono che "la calunnia è un venticello", anche perché, c'era il pericolo, che le colpe di tutti, si scoprissero; già allora, le donne, comprese quelle sposate, avevano l'amante, come adesso.
Passarono gli anni, e TUSA diventò una bella "pollastra", che più cresceva, e più si faceva attraente e appetibile. Spesso s'infuocava provocandole eccitamento che ne faceva scaturire la fregola, buon sangue, non mente.
Ogni giorno, aveva preso l'abitudine, di rinfrescarsi nella sorgente li vicino, sdraiandosi nuda sugli scogli.
Lo stesso Sole, se la rideva, nel vederla, provando piacere, nel carezzarla con i suoi raggi.
Anche le quaglie, provavano piacere vedendola, a quei tempi, nella zona, volavano a migliaia, per questo Siracusa, allora, fu chiamata "isola delle quaglie".
Donna lANA, femmina di mondo, tanto esperta in quel campo, accorgendosi
delle fregole della figlia, chiamò PUDDA, e gli disse: Donna PUDDA, vi mando
via, se brucia la vigna, PUDDA, rispondeva: IANA, non aver paura, che tua
figlia non "pompa".
Passò altro tempo, ma la cosa non finì così, perché le fregole, aumentarono.
lANA, chiamò la figlia e le disse chiaro. Figlia mia, lo dico per il tuo bene.
Anch'io fui in quello stato, e, mi finì male, stai attenta, non scherzare con le
fregole, e non tifare imbrogliare da nessuno, stai accorta, perché appena ti
lasci andare, ti trovi con il "paglione" bruciato. lANA, lo sapeva, che quando
spunta la Luna, il "paglione" balla.
TUSA, tranquillizzò la madre, e la cosa continuò come prima. Nello stesso
periodo, dall'altra parte della FONTANA, in località PANTANELLI di SIRACO,
un posto non molto odoroso e insalubre, abitava un giovane pescatore, quasi
della stessa età di TUSA.
Tutti sapevano, che era frutto di un altro passaggio, "forestiero" di lANA, e
sapevano, che quando questa lo aveva partorito, se n'era sbarazzata,
lasciandolo in una culla di paglia in mare.
La forte corrente della sorgente, allora dalla fonte, usciva un fiume d'acqua
e, non c'era il muraglione che usate oggi per andare alla marina, aveva
trascinato la culla, proprio nel fiume, ai PANTANELLI.
Si sapeva, da chi era stato partorito, ma lo chiamavano CIANE, "figlio di
NESSUNO".
Il ragazzo, era stato allevato da una famiglia di pescatori, che aveva trovato
la culla.
Pure il giovanotto aveva le fregole. Avendo sentito parlare delle bellezze di
TUSA, ogni giorno, andava ad appostarsi, per vedere la "pollastra" nuda.
Senti MUSA, la interruppi io: qui qualcosa non quadra, come faceva CIANE,
ad arrivare dai PANTANELLI, alla FONTANA?
Hai ragione, precisò la MUSA, scusami, non te l'ho detto: in quei giorni, la
civiltà e il progresso, non erano arrivati nella tua zona. Il porto, non era la
fognatura che è adesso, e, allora, il mare era passante, tra l'imboccatura,
CASTELLO-PLEMMIRIO, e il FORTE DEL GALLO "TALlO", passeggio TALETE.
Non c'erano gli scarichi del PLEMMIRIO e di PUNTA CALDERINI, del TIRO AL
PIATTELLO, e quelli dall'altra parte dell'ARSENALE, che si vedono, e non si
vedono.
Non c'erano stati, la SALSAMENTERIA di BORDI e lo stabilimento del
"torsolo" per ricavarne olio di sansa d'olive, della S.P.E.R.O..
La sabbia della PLAIA, quasi a pelo d'acqua, arrivava fino alla SPIAGGETTA,
dove sono "I SETTE SCOGLI". I pesci, erano a migliaia, e le vongole, nella
sabbia, si raccoglievano a chili, perché ancora, non li avevano scoperto
i"CATANESI".
CIANE, con due salti, quattro bracciate, in un volo, attraversava.
Il gran figlio di "Nessuno", si mise in testa di "fare la festa " a TUSA.
Pure alla giovanetta, che sott'occhio guardava i movimenti del ragazzo, pre-
sero le fregole, ed intenzionalmente, si accarezzava e si muoveva tutta,
facendo finta di niente.
Lo sai, che la paglia vicino al fuoco brucia, e, " tanto la "quartara", va
all'acqua, che si rompe o si spacca"? Insomma, entrambi, perdettero la
testa, senza sapere d'essere fratello e sorella, per parte della madre.
Tanto fecero, che si accoppiarono, e, "maturarono i fichi".
Non poteva esserci più rimedio quando da lontano se n'accorse PUDDA, che
graffiandosi tutta, incominciò a sbraitare gridando verso CIANE: maledetto,
cosa hai fatto, che porcheria combinasti, adesso chi porta la notizia a casa?
Quella è tua sorella, e quando arrivò vicino, gli chiarì come stavano i fatti.
Appena CIANE capì la tragedia, fuggì correndo per buttarsi a mare.
Nuotando come un pazzo, attraversò il mare e il fiume, e, giunto nei pressi
della sorgente dov'era stato salvato da bambino, stanco e senza più fiato, si
lasciò morire.
Da allora il fiume, per ricordo, è chiamato CIANE, come si chiama ancora.
Nel frattempo, attirato dalle grida di PUDDA, si raccolse tutto il paese, com-
presa lANA, che appena capì, arrabbiata nera, acchiappò TUSA per i capelli,
sbattendola da una parte all'altra.
TUSA, soddisfatta, con la faccia a chiazze, rossa come un papavero, mentre
cercava di liberarsi i capelli, scivolò, e cadde nell'acqua, che usciva come un
fiume dalla roccia, scomparendo in mare per sempre.
Da allora, la "FONTANA", la chiamano ERA-DI TUSA, per ricordo, del posto
dove si sdraiava al Sole, la ragazza.
lANA, per la pena, diventò magra come uno stecchino, perché non volle più
mangiare. Fu processata, davanti al consiglio degli anziani, come si usava
allora, per delitto d'onore, ma fu assolta. Fu così, che ebbe origine tale
reato, che fino a poco tempo fa, era nel vostro Codice Penale.
Della PARA-NINFA, non si seppe più niente, ma c'è chi dice, che diventò
prostituta da due soldi, morendo sifilitica.
PUDDA, manutengola e "ruffiana", aprì un "casino "per conto suo, e fu la
prima ruffiana", ad aprire una "casa chiusa" a SIRACUSA.
Ti è piaciuto il racconto. Disse IRONIA, compiacendosi? Adesso bevi l'acqua,
che ci riprendiamo, prima di continuare.
Veramente bello il racconto, cara MUSA, però, a me pare, troppo fantasioso,
cosa vorrebbe farmi credere, che questa è la vera storia d'ARETUSA e del
FONTE? Io la sapevo in un altro modo. Poteva essere cosi?
Lo so, disse lei, sai che chi racconta si lascia andare con la fantasia? Feci
anch'io così, tanto, carte scritte non ce né. Coloro che si dicono storici, ne
hanno scritto tante "minchiate ". Quello che raccontai io, è il sugo, delle cose
d'uomini e donne con i piedi per terra, e non, tutti le fantasie mitiche, di DEI
e DEE, tramandatevi dai GRECI, e, che adesso ti racconterò.
Intanto fregatene e beviamoci un po' d'acqua.
Approfittando del fatto che la MUSA, si era fermata per riprendere fiato, le
domandai: mi vuoi dire, com'erano i SICULI di carattere, come vivevano tra
loro? L'argomento mi sta appassionando.
Ecco, disse lei, questa è la domanda intelligente che mi aspettavo. Nessuno,
finora, se n'è curato, bravo! Non esaltarti tanto, e stai calmo, senza
sbrodolarti troppo.
I SICULI, non avevano tante fregole, e, anche se non furono un vero popolo,
come l'intendiamo oggi, cercavano di vivere tranquilli gli uni e gli altri, senza
danneggiarsi a vicenda, perché volevano vivere in pace.
Proprio a SIRACUSA, ancora non avevano pratica per la guerra, salvo
qualche racconto di viaggiatori, ed erano sinceri, senza tanta malizia.
A quei tempi, ancora non c'era tanta differenza nelle condizioni sociali e non
esistevano i RICCHI e i POVERI, come oggi.
A quei tempi, tutti lavoravano, o andavano a caccia, per procurarsi da
mangiare, però, solo il necessario, quanto poteva bastare per tutti.
Ogni famiglia, allora, aveva una capanna ed il necessario per riempire lo sto-
maco.
Tutta la SICILIA, era un bosco. Non era stata ancora sottomessa dagli
antichi ROMANI. Questi, per usare i tronchi nella costruzione delle navi, la
disboscarono completamente. Non c'erano i PIROMANI, come succede oggi.
La terra era così fertile, che qualsiasi cosa nasceva spontanea. Quello che si
seminava, cresceva in abbondanza ed il frumento, si poteva seminare e
raccogliere due volte l'anno. Ancora le terre, non erano state abbandonate
per le fabbriche, cattedrali nel deserto, e per il mercato comune, con la
scusa di difendere il prezzo e il lavoro degli operai.
Allora IRONIA, le dissi io, la SICILIA, non era lo schifo d'oggi, era una specie
di paradiso? Proprio cosi, rispose la MUSA, perché allora, in tutti i tempi, la
maggior parte degli uomini cercarono di possederla e l'hanno "sfriculiata"?
Caro bitorzolo, quelli erano "I TEMPI QUANDO BERTA FILAVA, RIEMPIVA I
FUSI E LI DISFACEVA" come usa dire, ancora oggi, qualcuno di voi. Ti posso dire, che quelli erano tempi d'uomini ingenui come te, caro PETO-NINO, non
come quelli d'oggi, dei tanti PETI-GONFIATI.
Sei soddisfatto? Posso andare avanti; domandò IRONIA?
Cara MUSA, vai avanti, ma con calma, perché voglio capire bene quello che racconti, le dissi.

Torna ai contenuti