per chi ha dimenticato - Antonio Randazzo poeta

Antonio Randazzo da Siracusa con amore
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti

per chi ha dimenticato

per chi ha dimenticato3

PI CU S’AVISSA SCURDATU
Sbrurusi saputeddi cu finali baddusi
tantu fu rittu ma nun tuttu fu scrittu
Fu duru u dopu guerra pe figghi ri sta terra
ccà nun c’era pani ie travagghiu inveci mancu
Tanti nun c’erunu o forsi su scuddaru
cu rummeva e cu sunnava
scriveru pi sintutu riri
ciumi ri ‘nchiostru ie libbra chini chini
Se scrivu iù ca cc'eru chi dannu pozzu fari?
Pi cu nu nnu sapissi nascii ‘nto scogghiu
quannu ORTIGIA nun gnera
Siculi ierunu i me avi
picchì grecu nun mi sentu pi natura
Scola ni vosi picca e nenti
tanta quanta mi bastò
u restu mi vinni ra famigghia
ca nuddu diligò pa dducazioni
Netta cutta tutta saggizza
cuntata mi fu pi tutta a vita
Virità sempri si rici di nnicu mi fu drittu
nun sempri si po diri chiddu ca piaci
Idda iè assoluta nun po ssiri rilativa
st’ultima nto casu iè diplomazia
Accademici nun cci nne ‘nta ma famigghia
onestà ie anuri l'unicu blasuni
Nenti m’aspettu ri stu cuntu ca paroli pessi
Se a facci fu fatta pi taliari avanti a aviri a so ragiuni
vutarisi rarreri a riuddari iè cosa salutari se sebbi a caminari
Futtunatu fui r’aviri pattri ie mattri chissi
scappi rossi illetteratu iddu
ma ciriveddu finu campagnolu
Sarta bona idda eredi ri Maricchia
pi ranni futtuna a megghiu travagghiatura fina
Nta sta pruvincia “babba” ‘i reuli cuntavunu
ranni ie picciriddi canuscevumu i valuri
Picciriddi crisciuti troppu prestu
a Mirabella ie a Santa Cruci ni raumu vuci
Scola fu a strata prima ie doppu guerra
tra AM liri ie soddi fora cursu
O taliu ie a spidduta currevumu sbannuti
pirocchia p’amici ie cimici affamati
Ranni fu a gioia po bbroru i peri i Voi
Pani ie acqua pazza fu a vera sustanza
grazi a idda sugnu ca biniriciu ssi ionna
U.M.B.A., U.N.R.A. ie tessiri u pani fu picca
rascannini a panza pinzannu a sustanza
Cc’è cu va n KENYA cc’è cu va ‘n UGANDA
a prima cacciata ma fici ri picciriddu
cu frecci ie zabbatani safari e caccia rossa ri succi ie pappapani
Malacanni foru picca
‘ntrallazzu 'nveci assai
fu a prima scola pi l’ebbica attuali
Poi traseru i ‘Ngrisi cu tanta viulenza ri giggomma stravaganza
Tivvù ciddì piccì occhèi gubbai ni misunu ‘nte vai
Chiangiri ssi tempi nu’ mi pari u casu
ma riuddannammillu mi fa campari megghiu
ie pi nu’ mu scuddari mu scrivu appressu ccà
Sta vita n’abbasta e n’assupecchia
ma nu’ va spricata
picchì iessiri nun si po chiù ri’ na vota
O peggiu nu’ cc’è fini fu scrittu cu ragiuni
a virità rinasci a facci re ‘mbrugghiuni
Idda è ‘n difettu nu’ sempri si po diri
eppuru a lungu andari galleggia ‘nto mari
Forsi iè ri pazzi parrari ca brezza
certu ancora peggiu ‘mbriacarisi ri fezza
Nascimmu pi virtù ie canuscenza scrissi u Divinu
curremu sempri u rischiu ri viviri ri pagghiazza
Sennu disfiziatu ti fa mancari u ciatu
femmiti nu’ t’arraggiari pacenzia a ma aviri
Cocciu supira cocciu scurruni i iunnati
vivili cuntentu viri ca riciati
Anchi se a Cruci pisa vivi a to vita
vivila china china liggera po ssiri
Sittanta voti setti s’avissa piddunari
‘n tempu senza fini comu a rina ro mari
Quannu iai vogghia ri fari
camina nu’ ti fimmari sennò ta fanu passari
Cu vivi i camurria sempri si vavia
cassandri sempri pronti nu nni scutari
L’omunu saggiu ie giustu si vadda sempri ‘nto specchiu
u sapi ca si speddi se runa cuntu aricchi
Seguiri esempi tinti iè facili cupiari
fai beni all’autri futtennitinni i tutti
Cu mangia fa muddichi rici l’anticu saggiu
tira u to filagnu nu’ taliari a nuddu
Vivi u jonnu pi chiddu ca iè
sabbanniti chi mangiari e no chi travagghiari
Leva u pumu fracitu ro panaru
prima c’anfracitisciunu l’autri
Megghiu oggi l’ovu ca a iaddina rumani
ma niura a casa unni iaddina canta
Niura a jatta ca sta o fucularu
picchì u cani unni va rusica l’ossu
Cu zappa zappa a so vigna
cu megghiu a zappa megghiu vinnigna
Cu strigghia u so cavaddu nu’ iè jazzuni
Sarausani:
ririti chiangitii vostri peni nu’ sunu finuti
visti i risultati nu’ cc’è ri stari allegri
Se propriu u vuliti sapiri ‘n’angilicchiu mu vinni a diri:
‘ntuniuzzu vali pi tia
ma po sebbiri a tutti quanti
‘nta vita ca ti resta nun na ‘mmiscari i catti
Nu’ cunfunniri mai a ‘rannizza ri l’amuri
cu l’amuri pa rannizza


3-Per chi avesse dimenticato

Sbrodolosi saputelli con le ! nali
ampollose, tanto fu detto ma non
tutto fu scritto.
Fu duro il dopo guerra per i ! gli
di questa terra, qui non c’era pane
e lavoro invece nemmeno.
Tanti non c’erano o forse lo hanno
dimenticato
Chi dormiva e chi sognava.
Scrissero per sentito dire ! umi
d’inchiostro e libri strapieni.
Se scrivo io che c’ero quale danno
posso fare?
Per chi non lo sapesse sono nato
nello scoglio quando ORTIGIA
non era.
Siculi erano i miei avi perché
greco non mi sento per natura.
Scuola ne volli poco e niente,
tanta quanto mi bastò il resto mi
venne dalla famiglia, che non
delegò nessuno per l’educazione.
Chiara corta tutta saggezza mi fu
raccontata per tutta la vita.
Verità sempre si dice da piccolo
mi fu detto, non sempre si può
dire quello che piace.
Lei è assoluta non può essere
relativa quest’ultima se mai è
diplomazia
Accademici non ci sono nella mia
famiglia onestà e onore l’unico
blasoneNiente mi aspetto da questo canto
che parole perse.
Se la faccia fu fatta per guardare
avanti deve esserci la sua ragione,
girarsi indietro per ricordare è cosa
salutare se serve a camminare.
Fui fortunato ad avere questi
genitori, scarpe grosse e analfabeta
lui ma cervello % ne da contadino.
Sarta esperta lei erede di
Maricchia per grande fortuna la
migliore % ne lavoratrice.
In questa provincia”babba” le
regole contavano adulti e bambini
ne conoscevano i valori.
Bambini cresciuti troppo in fretta
in Via Mirabella e alla Santa
Croce ci raccoglievamo.
La scuola fu la strada prima e
dopo la guerra tra AM lire e soldi
fuori corso.
Al Talete e alla Sperduta
correvamo sbandati, pidocchi per
amici e cimice a( amate.
Grande fu la gioia per il brodo di
piedi di bue.
Pane e acqua pazza vero fu il vero
nutrimento. E grazie a lei sono e
benedico quei giorni
U.M.B.A., U.N.R.A. e tessere
il pane fu poco raschiandoci la
pancia pensando alla sostanza.
C’è chi va in Kenya c’è chi va
in Uganda, la prima caccia la fecida bambino con frecce e
cerbottane safari e caccia grossa
di topi e scarafaggi.
Delinquenti furono pochi
contrabbando invece molto, fu la
prima scuola per il tempo attuale.
Poi ci fu l’invasione con tanta
violenza e gomma stravaganza.
TV, CD, PC OK good-bay ci
hanno messo nei guai.
Piangere questi tempi non mi
sembra il caso, ma ricordarlo mi
fa vivere meglio.
E per non dimenticarlo me lo
scrivo qui appresso.
Questa vita ci basta e avanza ma
non va sprecata perché essere non
si può più di una volta.
Al peggio non c’è % ne fu scritto
con ragione la verità rinasce alla
faccia degli imbroglioni.
Essa è un difetto non sempre
si può dire eppure a lungo
andaregalleggia nel mare.
Forse è da pazzi parlare al vento
certo è acora peggio ubriacarsi
con la feccia.
Nascimmo per virtù e conoscenza
scrisse il Divino, corriamo sempre
il rischio di vivere da pagliacci.
Se sei deluso ti manca la voglia,
fermati non arrabbiarti pazienza
si deve avere.Goccia sopra goccia scorrono i giorni,
vivili contento e vedi che ri" ati.
Anche se la croce pesa vivi la tua
vita, vivila piena leggera può essere.
Settanta volte sette si dovrebbe
perdonare un tempo senza " ne
come la sabbia del mare.
Quando hai voglia di fare
cammina senza fermarti
altrimenti te la fanno passare.
Chi vive imbrogliando sempre si
sbava cassadre sempre pronte
non li ascoltare.
L’uomo saggio e giusto si guarda
sempre allo specchio, lo sa che si
ubriaca se ds ascolto agli altri.
Seguire esempi cattivi è facile,
copiare, fai bene agli altri
fregandotene di tutti.
Chi fa può sbagliare, dice l’antico
saggio, segui la tua strada e non
guardare gli altri.
Vivi il giorno per quello che è,
conservandoti da mangiare e non
il lavoro.
Leva la mela marcia dal paniere
Prima che faccia marcire anche le
altre.
Meglio l’uovo oggi che la gallina
domani, ma povera la casa dove
comanda la donna.
Nera la gatta che sta al focolare
perché il cane dove va rosica
l’osso
Chi zappa la propria vigna
meglio la zappa meglio
vendemmia.
Chi striglia il proprio cavallo, non
è garzone.
Siracusani: ridete piangete le
vostre pene non sono " nite, visti i
risultati non c’è da stare allegri.
Se proprio lo volete sapere un
angioletto venne a dirmelo:
Antoniuccio vale per te, ma può
servire a tutti quanti.
Nella vita che ti resta, non
mischiare le carte.
Non scambiare mai
la grandezza dell’amore
con l’amore per la grandezza
Torna ai contenuti