3-per chi ha dimenticato - cosa ho fatto

Cosa ho fatto
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti
per chi ha dimenticato3

PI CU S’AVISSA SCURDATU
Sbrurusi saputeddi cu finali baddusi
tantu fu rittu ma nun tuttu fu scrittu
Fu duru u dopu guerra pe figghi ri sta terra
ccà nun c’era pani ie travagghiu inveci mancu
Tanti nun c’erunu o forsi su scuddaru
cu rummeva e cu sunnava
scriveru pi sintutu riri
ciumi ri ‘nchiostru ie libbra chini chini
Se scrivu iù ca cc'eru chi dannu pozzu fari?
Pi cu nu nnu sapissi nascii ‘nto scogghiu
quannu ORTIGIA nun gnera
Siculi ierunu i me avi
picchì grecu nun mi sentu pi natura
Scola ni vosi picca e nenti
tanta quanta mi bastò
u restu mi vinni ra famigghia
ca nuddu diligò pa dducazioni
Netta cutta tutta saggizza
cuntata mi fu pi tutta a vita
Virità sempri si rici di nnicu mi fu drittu
nun sempri si po diri chiddu ca piaci
Idda iè assoluta nun po ssiri rilativa
st’ultima nto casu iè diplomazia
Accademici nun cci nne ‘nta ma famigghia
onestà ie anuri l'unicu blasuni
Nenti m’aspettu ri stu cuntu ca paroli pessi
Se a facci fu fatta pi taliari avanti a aviri a so ragiuni
vutarisi rarreri a riuddari iè cosa salutari se sebbi a caminari
Futtunatu fui r’aviri pattri ie mattri chissi
scappi rossi illetteratu iddu
ma ciriveddu finu campagnolu
Sarta bona idda eredi ri Maricchia
pi ranni futtuna a megghiu travagghiatura fina
Nta sta pruvincia “babba” ‘i reuli cuntavunu
ranni ie picciriddi canuscevumu i valuri
Picciriddi crisciuti troppu prestu
a Mirabella ie a Santa Cruci ni raumu vuci
Scola fu a strata prima ie doppu guerra
tra AM liri ie soddi fora cursu
O taliu ie a spidduta currevumu sbannuti
pirocchia p’amici ie cimici affamati
Ranni fu a gioia po bbroru i peri i Voi
Pani ie acqua pazza fu a vera sustanza
grazi a idda sugnu ca biniriciu ssi ionna
U.M.B.A., U.N.R.A. ie tessiri u pani fu picca
rascannini a panza pinzannu a sustanza
Cc’è cu va n KENYA cc’è cu va ‘n UGANDA
a prima cacciata ma fici ri picciriddu
cu frecci ie zabbatani safari e caccia rossa ri succi ie pappapani
Malacanni foru picca
‘ntrallazzu 'nveci assai
fu a prima scola pi l’ebbica attuali
Poi traseru i ‘Ngrisi cu tanta viulenza ri giggomma stravaganza
Tivvù ciddì piccì occhèi gubbai ni misunu ‘nte vai
Chiangiri ssi tempi nu’ mi pari u casu
ma riuddannammillu mi fa campari megghiu
ie pi nu’ mu scuddari mu scrivu appressu ccà
Sta vita n’abbasta e n’assupecchia
ma nu’ va spricata
picchì iessiri nun si po chiù ri’ na vota
O peggiu nu’ cc’è fini fu scrittu cu ragiuni
a virità rinasci a facci re ‘mbrugghiuni
Idda è ‘n difettu nu’ sempri si po diri
eppuru a lungu andari galleggia ‘nto mari
Forsi iè ri pazzi parrari ca brezza
certu ancora peggiu ‘mbriacarisi ri fezza
Nascimmu pi virtù ie canuscenza scrissi u Divinu
curremu sempri u rischiu ri viviri ri pagghiazza
Sennu disfiziatu ti fa mancari u ciatu
femmiti nu’ t’arraggiari pacenzia a ma aviri
Cocciu supira cocciu scurruni i iunnati
vivili cuntentu viri ca riciati
Anchi se a Cruci pisa vivi a to vita
vivila china china liggera po ssiri
Sittanta voti setti s’avissa piddunari
‘n tempu senza fini comu a rina ro mari
Quannu iai vogghia ri fari
camina nu’ ti fimmari sennò ta fanu passari
Cu vivi i camurria sempri si vavia
cassandri sempri pronti nu nni scutari
L’omunu saggiu ie giustu si vadda sempri ‘nto specchiu
u sapi ca si speddi se runa cuntu aricchi
Seguiri esempi tinti iè facili cupiari
fai beni all’autri futtennitinni i tutti
Cu mangia fa muddichi rici l’anticu saggiu
tira u to filagnu nu’ taliari a nuddu
Vivi u jonnu pi chiddu ca iè
sabbanniti chi mangiari e no chi travagghiari
Leva u pumu fracitu ro panaru
prima c’anfracitisciunu l’autri
Megghiu oggi l’ovu ca a iaddina rumani
ma niura a casa unni iaddina canta
Niura a jatta ca sta o fucularu
picchì u cani unni va rusica l’ossu
Cu zappa zappa a so vigna
cu megghiu a zappa megghiu vinnigna
Cu strigghia u so cavaddu nu’ iè jazzuni
Sarausani:
ririti chiangitii vostri peni nu’ sunu finuti
visti i risultati nu’ cc’è ri stari allegri
Se propriu u vuliti sapiri ‘n’angilicchiu mu vinni a diri:
‘ntuniuzzu vali pi tia
ma po sebbiri a tutti quanti
‘nta vita ca ti resta nun na ‘mmiscari i catti
Nu’ cunfunniri mai a ‘rannizza ri l’amuri
cu l’amuri pa rannizza


Torna ai contenuti