la vera storia di Aretusa - cosa ho fatto

Cosa ho fatto
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti
attiva audio la vera storia di Tusa, ra funtana e papiri e di Cianu figghiu di nuddu

A VERA STORIA RI TUSA IE RA FUNTANA E PAPIRI
I vecchi SICULI cuntavunu, ie tutti i cunti 'ncuminciavunu che paroli:C'era 'na vota. E tempi re primi tempi, nta 'na capanna, a SUR - ACCO, scogghiu cauru, nta 'na vanedda, vicinu a ranna PUDDA, ci stava, ranna IANA filatrici, PARA-NINFA pi dilettu, gran fimmina ri lettu. Tutta capanna ie pagghiaru, no pi soddi, ma pi sbrugghi, jera assangata cu tutti i furesteri ri passaggiu.
Duranti unu re passaggi cu'e furasteri, ranna IANA sciù 'ncinta, ie quannu fu u tempu, parturiu 'na figghia ca chiamò TUSA. Idda jera n'amuri ri picciridda, ie IANA nu' ci faceva mancari nenti, puru se jera figghia ra risgrazia. P'addummiscilla, ci cantava sta ninna nanna: figghia bedda, nta sta capanna, a ma stari quaranta ionna, se la liggi ni nnì manna, ni nnì iemu a n'autra banna.
Aoh,mboh ie mboh, rommi figghia, ie fai a vò vò.
U papà a jutu a caccia a sparari lu ciccì, lu ciccì sinn'abbulò, rommi figghia ro pattri to, figghia bedda, figghia ri latti, povira mattri ca ci cummatti.
Aoh, mboh ie mboh, rommi figghia ro papà to.
Figghia bedda, a naca jè tunna, se 'n t'addummisci t'ammazzu a pugna.
Aoh, mboh ie mboh, rommi figghia ro papà to.
A cosa cuntinuava, finu a quannu TUSA s'addummisceva.
Passaru l'anni, ie TUSA, crisciu bedda ie assistimata nte manu ri IANA ie PUDDA, a vicina ca rava 'na manu a IANA, nte mumenti ca chista aveva i so chiffari.
Tutti nto villaggiu ie nte d'intorni, sapevunu re 'ntrighi ri IANA, ma tannu, comu ora, si faceva tuttu ammucciuni, picchì si tineva all'anuri ie nuddu ni parrava, prima ri GIUSEPPE VERDI, i SICULI, caperu ca a calunnia jè 'n venticello, anchi picchi c'era u periculu ca i frusti ri tutti, si scummighiassunu; tannu, già i fimmini, compresi i maritati, avevunu u iazzu, comu ora.
Passaru l'anni ie TUSA si fici 'na bedda puddascia, ca chiù crisceva chiù si faceva bedda.
Spissu quariava ie i scaurareddi, ci facevunu veniri i sbrugghi, bon sangu nun menti.
Ogni jonnu sa vo pigghiatu abitudini, ri rifriscarisi nta surgenti da vicinu, stinnicchiannisi nura nte scogghi.
U stissu suli si nni rireva a virilla, arricriannisi a carizzalla cu'e so raggi.
Puru i quagghi s'arricriavunu a viririsilla, a ssi tempi nta zona, abbulavunu a migghiara, pi chissu Sarausa tannu, fu chiamata isula re quagghi.
Ranna IANA fimmina ri munnu,tantu esperienti nta ssu campu, virennu i sbruggi ri sa figghia, chiamò PUDDA ie ci rissi: Ranna PUDDA, vi nnì mannu se s'abbrucia la racina, PUDDA ci rispunnava: IANA, nu' ti scantari, ca ta figghia nu' pumpia.
Passò n'autra pocu ri tempu ie a cosa nu' finiu docu, picchì i sbrugghi aumintaru. IANA chiamò a figghia ie ci rissi chiaru: Figghia mia, iù tu ricu po to beni, viri ca nta ssu statu ci passai puru iù ie mi finiu mali, stai attenta, nu' schizzari cu'e scaurareddi ie nu' ti fari 'mbrusari ri nuddu, accura, picchì appena ti lassi jri, ti trovi co pagghiuni abbruciatu.
IANA u sapeva, ca quannu spunta a luna, u pagghiuni abballa. Tusa tranquillizzò a sa mattri ie a storia cuntinuò comu prima.
Nto stissu periudu, a patti ri da patti ra funtana, e PANTANEDDI ri SIRACO, 'n postu nu' tantu ciarusu, ci stava 'n piscatureddu quasi ra stissa età ri TUSA.
Tutti sapevunu, ca jera fruttu ri n'autru passaggiu furasteri ri IANA, ie sapevunu ca quannu idda u parturiu, si sbarazzò ammucciuni r'addevu, l'assannulu nta na naca ri pagghia a mari. A currenti fotti ra sorgenti, tannu ra funtana sceva 'n ciumi ri iacqua, ie nun c'era u muragghiuni unni ora scinniti a MARINA, a va trascinatu a naca propriu nto ciumi re Pantaneddi.
Si sapeva ri cu jera figghiu, ma u chiamavunu CIANE, figghiu ri nessunu. iddu, a va statu crisciutu ri 'na famigghia ri piscaturi ca truvò a naca.
Puru u giovanottu aveva i sbrugghi, ie sintennu parrari re biddizzi ri TUSA, ogni jonnu si jeva a 'ppustari, pi viriri a puddascia nura.  
Nta ssi ionna, a civiltà ie u progressu, nu' a vo na arrivatu docu, nta to zona. U portu, nu' jera a fugnatura ca jè ora, ie tannu u mari jera passanti, tra a ucca ro pottu, CASTEDDU- PLEMMIRIU, ie u IADDU- TALIU. Nu' c'erunu i scarichi ro Plemmiriu, ra MADDALENA, ro TIRU O PIATTELLU, ri PUNTA CALDERINI, ie chiddi ri da patti ri l'ARSENALI, ca si virunu ie nu' si virunu. Tuttu u mari, 'n giru costa costa pi tuttu u SCOGGHIU, a SANTA CRUCI, a FACCI RISPIRATA, a TUBBA, a JANCIA ie tuttu RARRERI MARI, jera pulitu ie trasparenti.
Nu' ci a vo na statu, a SASSAMENTERIA ri BORDI, ie u STABILIMENTU RO NOZZULU ra S.P.E.R.O.. A rina ra PILAIA, quasi a pilu ri iacqua arrivava finu a SPIAGGETTA, unni sunu i SETTI SCOGGHI. I pisci jerunu a migghiara, ie vonguli nta rina, si pigghiavunu a chila, picchì ancora nun c'erunu i "catanisi". CIANU, cu du' sbalancuni ie quattru frazziati, nta sciusciuni, attravissava.
U gran figghiu ri Nuddu, si misi 'n testa ri farici a festa a TUSA.
Puru a signurinedda, ca sutt'occhiu taliava i mussiati ro picciottu, ci pigghiaru i quararati, ie apposta, s'accarizzava ie si cinneva tutta, facennu finta ri nenti.
U sai, c'a pagghia vicinu o focu s'abbrucia, ie tantu a quattara và all'acqua ca si rumpi o si ciacca?
'Nsumma tuttu rui pessunu a testa, senza sapiri ca jerunu frati ie soru, pi patti ri mattri. Tantu ficiunu ca s'accucchiaru, ie si ficiunu i ficu.
Quannu nu' ci puteva jessiri chiù rimediu, si n'addunò PUDDA, ca pinniannisi tutta, ri luntanu, 'ncuminciò a jttari vuci versu CIANE, ricennici:
Malasciuttatu, chi facisti, chi 'n quacchiu cumminasti, ora cu ci a potta sta nutizia a casa? Chissa jè ta soru, ie quannu ci arrivò vicinu ci spiegò a cosa.
Appena CIANU capiu u 'n ghippu, si nnì scappò ri cussa, ie jttannisi a mari, natò comu 'n pazzu, attravissannu u pottu ie u ciumi. Stancu ie spummunatu, si lassò moriri, propriu nta surgenti unni a vo statu sabbatu ri nnicu.
Ri tannu u ciumi, pi rioddu, veni chiamatu CIANE, comu si chiama ancora.
Nto frattempu, cu'e vuci ri PUDDA, s'arricugghiu tuttu u paisi, compresa IANA, ca capennu u fatto, arraggiata niura, ancagghiò a TUSA pe capiddi, sbattennila ri 'na patti all'autra. TUSA, suddisfatta, ca facci scaffiata ie russa comu 'na paparina, mentri ciccava i libirarisi i capiddi, scivulò ie cariu nta l'acqua, ca sceva comu 'n ciumi ra roccia, ie scumpariu a mari pi sempri.
Ri tannu a funtana e papiri a chiamunu, ERA-RI-TUSA, pi rioddu ro postu unni si stinnicchiava o suli a picciotta.
IANA pa pena, s'arridduciu sicca comu 'n pospuru, picchì nu' vosi chiù mangiari.
Fu prucissata ravanti o cunsigghiu ri l'anziani, comu si usava tannu, po delittu r'onori, ma fu assolta.
Fu accussì ca nasciu ssu reatu, ca finu all'autra jeri sicilianu jera nto codici penali vostru.
Ra PARA-NINFA nu' si nnì sappi chiù nenti, ma c'è cu rici ca si misi a fari a zoccula i ru' soddi, ie morsi sifilitica.
PUDDA, prima appara manu ie jetta iacqua, rapiu 'n casinu pi cuntu so, ie fu a prima jetta iacqua, a rapiri na casa chiusa a SARAUSA.
Mi pari troppu fantasiusu, chi mi vulissutu fari a capiri, ca chissa, jè a vera storia ra FUNTANA.
U sai ca cu cunta ci metti ro so, ie r'accussì fici puru iù, tantu, catti scritti nu' ci n'jè.

Torna ai contenuti