81-Sicilia mia - cosa ho fatto

Cosa ho fatto
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti
Sicilia mia

81-sicilia mia
Chiù sugnu luntanu e chiù ti vogghiu beni
amata terra mia Sicilia bedda
Ma gn- ionnu ggiuru ca ritonnu
Sugnu luntanu chiusu comu n'aceddu nta na caggia r’oru
Cantu ppi raggia ie no p’amuri maiara mattri china ri ricchizzi
Pi fami ma ppò fari a truscitedda ri spiranzi
Chiangiu ca ppo lassari u suli ca stati ie mennu ’nffoca ie u mari bblù
Vituvu sugnu anchi se truvai travagghiu pani pruvurenza e dignità
Ma a quali prezzu matrigna terra mia ca mi sgravasti
Ti sonnu notti e ghionnu ma ti giuru ca ritonnu

Torna ai contenuti