alla faccia della zecca - cosa ho fatto

Cosa ho fatto
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti
attiva audio alla faccia della zecca

42
A FACCI DA ZICCA E DE CUCCHI
"ma fu priziusa..."
Fussi tutta di ririri se nu’ fussi accussi tragica
C’era tuttu prontu ie pi nu’ fallu ci fu u stornu
Viriti cosa po fari ‘na zicca lassata viviri tranquilla
a menza all’erba sicca ca nu’ ci avissa iessiri
Frevi a quaranta ‘na simana ‘i spitali ie smuruddatina ‘i ciriveddu
Menu mali ca iera zicca r'anticu lignaggiu
nobilitata comu tutti i cosi antichi a Sarausa
ricca ri nobili zicchi
Beddi Zicchi, Zicchi reali ro parcu “Voscu Minniti”
A statu avvisatu u Ministeru pi numinalla prima Miss Zicca r’Italia
Pi idda nu’ ci sarannu eredi ie a dinastia iè fimmata
Se r’accussi fussi pe dinastii locali?
U parcu sarà fattu, ma
criririci nu’ custa a zicca iè motta ie a aviri u so rizzettu
Riceva pattri virrica cu mori si vo vorrica Chiancilla sunu lacrimi pessi
megghiu rari aiutu o vivu forsi iè tempu persu comu lavari a testa o tignusu
ma almenu resta ciarusu


Torna ai contenuti