trinacria - cosa ho fatto

Cosa ho fatto
Cosa ho fatto
Vai ai contenuti

clicca sull'immagine per ingrandirla


SVEGLIA A NIAUTRI
Trinacria susiti
Num viri ca tutti ti pistunu ?
Susiti
Isatilli ‘ssi rinocchia
Unn’ iè u curaggiu anticu ri l’omini to?
Quantu ancora a soffriri pi viriri luci?
Nenti nenti co sangu s’annacquò ca panza china ri tanti?
Quann’ è c’arriva u tezzu jonnu?
Quantu voti a moriri?
A vò luvari ‘ssa crozza i ‘ssu cantuni?
Stennili ‘ssi frazza ma pi pigghiaritilla!
U sai ca u saziu nu’ criri o riunu?
U beddu mari tu vinnisti pi soddi
pi bisognu ti vinnisti l’anuri
co cimentu cangiasti ‘a terra
mancu aceddi cantunu chiù
Isili si rinocchia!
Riodditi co Suli spunta macari pi tia
Isili s’occhi a cu ti Criò
Iddu ti runa a fozza ma u restu mettaccillu tu
Nu’ mannari chiù se voi vai
Senti ‘u vespru sona pi tia!

Torna ai contenuti